Strategi

Strategi

Under affärutvecklingsarbetet finslipades affärsidén och en nulägesanalys, en del av omvärldsanalysen, genomfördes. Vision, målbilder och budget och resursbehov fastställdes.

Vad är det då som saknas i affärsplanen? Jo, en väl utarbetad strategi som innefattar att sätta mål.Utan klart definierade mål är det ytterst svårt att nå de önskade framställda resultaten.

Strategi återknyter till den militära traditionen, krigsföringskonst helt enkelt. Det handlar om ett ytterst välplanerat arbetssätt avseende hela operationen.

Här talar vi om strategi i en överförd betydelse – ett medel att utveckla företaget, organisationen eller individer.

Men låt inte strategiarbetet dra ut på tiden. Förändringar i omvärlden duggar tätt så nuförtiden är strategier märkta med ett bäst före-datum. Kom ihåg att implementera, genomföra strategin. Låt den förbli ett levande styrdokument – inte en skrivbordsprodukt som göms undan i nedersta skrivbordslådan.

De största utmaningarna består i att tillämpa det planerade spelet om kunder och marknadsandelar. Det är i genomförandet av den fastslagna strategin möjligheterna till framgång återfinns.

Kohlberg rekommenderar starkt:

  • att en strategisk budget upprättas
  • kontinuerlig omvärldsbevakning
  • flexibelt förhållningssätt

Var uppmärksam på om organisationen kan behöva justera strategin på grund av oväntade händelser. Händelser som svårligen kunde förutspås vid upprättandet av affärsplanen. Man kan behöva bemöta konkurrenternas utspel, vilket kräver en mängd resurser av olika slag. Med en fastslagen strategisk budget är man mer välförberedd när det oväntade inträffar.

Vision

En vision dyker upp som en bild som sedan tar sig uttryck i en tanke. Visioner är ytterst lättflyktiga till karaktären och därför minst lika svårfångade som fjärilar i dans. Visioner fångas in. Det är därför visioner som utvecklas av olika förändringsagenter inte fungerar optimalt. Visionen har inte fångats in av det egna företaget. Den är en skapelse av annan part, en målbild i deras vision helt enkelt.

Målbilder

Målbilder är en visuell nedbrytning av en vision. Dessa är lika lättflyktiga som visioner även om var och en av dem inte omfattar lika mycket som visionen vilken är totalt övergripande, förmodligen långt utöver företagets domäner..

Mål

En vision eller målbilder är basen för de målsättningar ledningen beslutar att organisationen arbetar efter. Målen bryts ned till olika organisatoriska mål, för exempelvis produktion och försäljning. Det vill säga olika organisatoriska nivåer och funktioner. I större organisationer kan de brytas ned till divisioner, avdelningar och grupper. De kan också brytas ned till personliga mål, exempelvis säljmål för en enskild säljare.

Oavsett om målen sätts i värden (kvantifierbara) eller kvalitetsmässiga (kvantitativa) så ska de kännetecknas av viktiga karakteristika och kunna mätas.

S M A R T

Mål enligt ovan brukar beskrivas enligt en modell kallad "SMART":

  • Specifikt, målet ska vara konkret och tydligt - fokusera på resultatet!
  • Mätbart, det skall uttryckas på ett sätt som medger mätning av målet. Hur mycket? Hur många?
  • Accepterat, individer inom och utom organisationen ska acceptera målet som sitt eget.
  • Realistiskt och realiserbart. Målet skall kunna nås och vara affärsmässigt.
  • Tidsbundet, det ska vara tydligt när i tiden målet ska ha uppnåtts.

Ange gärna en tidslinje, med milstolpar, där det framkommer när i tiden målen ska vara uppnådda. Tidsbundet, man skall tala om när målet skall nås. Något som ger en god överblick över utvecklingen. Lättare att stämma av helt enkelt.

Säkra att de satta målen överensstämmer med den affärsutveckling verksamhetens beslutat om. Det vill säga vision, målbilder och budget samt den fastslagna strategin. Om det är gjort... Vad väntar du på? Sätt igång bara!

Strategi
ordets betydelse från grekiskan

Strategi från grekiskan

Mål
två kategorier

Helena Kohlberg, bild mål

Nytt företag

Till dig som står i begrepp att starta eget.

Även ett litet företag kan växa sig stort och starkt!

En fastslagen strategi är viktigt även för enskilda näringsidkare och fåmansbolag.

Har du definierat din strategi och dina mål?

Behöver du hjälp? Anlita Kohlberg för en objektiv analys av din affärsplan och strategi. En verklighetstest helt enkelt.

Proaktiv förnyelseprocess

Även etablerade företag och organisationer kan må bra av en verklighetstest. Föreligger det tolknings- eller tillämpningsproblem gällande mål som brutits ned till olika operativa nivåer? Finns det glapp mellan enheter och individers acceptans av de satta målen?

Passa på att göra en genomgripande genomgång av satta mål och hur de brutis ned till de olika enheterna. Säkra och styr upp verksamheten tillsammans med Kohlberg.

Strategiskt bollplank

Ring rådgivningslinjen för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor och affärsutveckling, m.m.:

Ring 0900 - 104 00 30

Linjen är öppen vardagar 08.00 - 17.00.
Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min, exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.