Processer

Processer – på gott och ont

Ovsett vi bryr oss eller inte så försiggår alltid ett flertal processer där någon slags verksamhet bedrivs eller organiskt liv frodas. Så är det bara. Frågan är vad vi gör åt det. Man kan alltid strunta i dem och hoppas på att allt ordnar sig till det bästa. Nonchalerar vi processerna riskerar vi dock oklara beslutsvägar, dubbelarbete samt att befogenheter, ansvar och viktiga ärenden faller mellan stolarna.

Behöver det sägas, resultatet blir en ineffektiv organisation. Något som oundvikligen slår på resultatet och då på ett negativt sätt.

Säkra tecken på inneffektiva processer är kundklagomål, missnöjda kollegor och medarbetare.

Vad är en process?

En process kan liknas vid en ström av aktiviteter och händelser som upprepas över tiden.

I organisationer och verksamheter är en del processer lednings- och huvudprocesser, som exempel kan nämnas affärsstyrningsprocessen. Huvudprocessernas syfte är att förverkliga affärs- eller verksamhetsidén.

Huvudprocesserna är i behov av andra processer som helt enkelt är stödprocesser. Som exempelkan på stödprocess kan HR-processen nämnas.

Visserligen är rekryteringen av en nyckelperson av strategisk vikt, det att rekrytera rätt person, med rätt kompetens, till rätt tjänst. Däremot är själva rekryteringsprocessen, att söka efter och anställa denna nyckelperson, en huvudprocess. Ett exempel på huvudprocess är produktutvecklings-processen, om organisationen exempelvis är ett företag verksamt inom tillverkningsindustrin.

Vad är syftet?

Syftet med att effektivisera processerna i organisationer och företag är att skapa värde för både externa och företagsinterna kunder och övriga intressenter.

Processorientering

Processorientering är ett synsätt som emanerar från syftet. Man leder verksamheten utifrån kartlagda processer som skapar värde för dem man finns till för, oavsett de återfinns inom eller utanför den egna organisationen.

Processledning

Med utgångspunkt i kartlagda processer kan förbättringspotential skönjas och önskvärda ändringar föreslås och beslutas att genomföra.

Vid processledning söker man inte bara förstå processerna utan man leder sin organisation genom att styra och utveckla processerna.

Vilket osökt leder tankarna till det militära igen. Är det några som har kontroll på processer så är det ju försvaret som har klara gränsdragningar och tydligt definierade överlämningspunkter - något som är A och O vid ett processorienterat arbetssätt.

Kohlberg anser att processarbete är ett riktigt bra verktyg bara det inte går över styr, med detaljstyrning på "atomärnivå" eller att det leder till att företag standardiseras och likriktas på bekostnad av det som gör dem och deras erbjudande unikt.

Processkartaav Helena KohlbergProcesser för ditt företag.

Nytt företag

Till dig som står i begrepp att starta eget.

Du kan starta ditt företag med ett processorienterat synsätt direkt.

Kartlägg de aktuella processerna och identifiera ansvarsområden och överlämningspunkter. Slå fast vilka som har befogenheter och ansvar för vad så att detta är tydligt redan från start.

Om du känner dig osäker anlita Kohlberg – som bollplank och stöd redan innan du sätter igång!

Steget till processorientering

Redan innan ni går från att vara ett processignorant företag till ett processorienterat dito, gör ni klokt att anlita Kohlberg.

Kohlbergs erfarenheter som kartläggare av processer och arbete som processledare har resulterat i speciella insikter. Kunskaper som inte alltid är uppenbara vid traditionell process-kartläggning.

Endast för dig som har avsikten att genomföra förbättringar! Den som vill köra "business as usual" göre sig inte besvär.

Strategiskt bollplank

Ring rådgivningslinjen för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor och affärsutveckling, m.m.:

Ring 0900 - 104 00 30

Linjen är öppen vardagar 08.00 - 17.00.
Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min, exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.