Omvärldsanalys BI

Omvärldsanalys – Business Intelligence BI

Omvärldsanalys är en analys av det som återfinns, utvecklar sig och händer i verkligheten utanför ett företags eller organisations verksamhetsområden. Det som sker utanför företagets väggar helt enkelt, i det som vi kallar omvärlden.

Termen omvärldsanalys kan både betyda det arbete som leder fram till en analys. Det vill säga omvärldsbevakningen och själva slutprodukten av densamma bevakningen – analysen i sig.

Kohlberg anser dock att Business Intelligence, ofta kallad BI, på ett tydligare sätt påvisar vad det handlar om, nämligen strikt underrättelseverksamhet. Javisst, begreppet är lånat från det militära. Vilket är fullständigt logiskt i de fall man ser konkurrenterna som den "lede fi". Fiender som krigar om ett territorium – kunderna på en marknad eller inom en marknadsnisch.

Omvärldsanalysen resulterar i olika beslut och ageranden varför analysen är intimt förknippad med strategiutveckling, men även större mer övergripande beslut. De beslut som baseras på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi. I samband med strategiutvecklingen kan ett antal olika handlingsalternativ och operativa planer utarbetas. De hypotetiska konsekvenserna samt risk kontra osäkerhet redovisas och avslutningsvis görs rekommendationer till fortsatt handlande.

Även enskilda individer kan göra omvärldsanalyser, kanske gällande deras yrkesroll och/eller personliga sfär och utveckling. Även i andra sammanhang kan omvärldsanalyser göras fast då kan det strategiska inslaget sägas vara mindre.

Kort sagt, en omvärldsanalys svarar i regel på frågorna "Vad är det som händer?", "Vad är det som kommer att hända?"och "Hur påverkar det möjligheterna att realisera vår vision, målbilder så att vi når våra (mina) mål och får det önskvärda resultatet?".

Scenario

Då man arbetar med att utveckla scenarier skapar man en tänkt händelsekedja som sträcker sig en en bra bit in i framtiden. Ett scenario bör spegla utvecklingen upp till tio år in i framtiden.

Typiskt skissas ett så kallat worst case scenario och ett motsvarande best case och ett par, ska vi kalla det, mer neutrala scenarier. Vart och ett av scenarierna ges ett namn för att skapa en gemensam referenspunkt som avstämningar kan göras från i samband med framtida utvecklingsarbete. Här är viktigt att påpeka att scenarierna har formen av initierade tolkningar av omvärlden, alltså är det inte fråga om några prognoser. Däremot kan man ställa de olika scenarierna mot de reala verklighetsförändringar en kontinuerlig omvärldsbevakning signalerar. Då är steget kort från att gå från tolkning till handling.

Här passar det utmärkt att knyta an till det militära igen. Strukturerat företagande har sina rötter i det militära som har stått modell. I militära sammanhang byggs krigsspel kring olika scenarier vilka tillåts utveckla sig åt olika håll beroende på vad som sker under spelet.

Traditionellt scenariearbete anser Kohlberg dock vara ett relativt trubbigt verktyg. Idag finns det betydligt mer sofistikerade sätt att arbeta med scenarier. Sofistikerade metoder som medger minutiösa finjusteringar genom små förändringar av de ingående variablerna, påverkande faktorerna, man valt att ugå ifrån i scenariearbetet.

General Morphological Analysis – GMA

Kohlberg samarbetar med Dr. Tom Ritchey, Ritchey Consulting AB avseende det datorbaserade beslutsstödsystemet General Morphological Analysis, GMA.

SWOT-analys

Vid en strategisk översyn är SWOT-analysen ett ofta och vanligt förekommande företagsekonomiskt planeringshjälpmedel. Man söker kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter återfinns inom den egna organisationen. Hoten och möjligheterna finns att söka i omvärlden. Utmaningen består i att neutralisera svagheter och hot.

Akronymen SWOT står för Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats.

Allt från hobbyverksamheter till privatpersoner kan använda sig av SWOT-analys då man är i begrepp att ta egna initiativ till förändringar.

GAP-analys

En värdefull metod för att utvärdera eller fastställa en skillnad eller ska vi kalla det för ett glapp (eng. gap) mellan två olika tillstånd inom en organisation är GAP-analysen. Vanligtvis används metoden för att jämföra ett nuläge med en önskvärd eller potentiell framtida situation. Den upplevda skillnaden mellan det som är och det som eftersträvas, eller borde vara, utgör glappet (the gap) eller i Dr. Tom Ritcheys artikel; “delta”. Gap-analysis kan appliceras för att kartlägga prestanda,
kunskaper, färdigheter, marknadsposition eller någon annan mätbar och jämförbar aspekt av företagande, verksamhet och organisatoriskt liv. GAP-analys ingår i GMA.

Tendens vs Trender

Tendenser är indikationer på att vissa rörelseriktningar kan skönjas. En trend, å andra sidan, är en tydligt uppmärksammad förändringsriktning i observerade beteenden och händelsekedjor.

Inom nationalekonomin avses den långsiktiga utvecklingen av en specifikt angiven variabel.

Både trender och tendenser är viktiga för företagare att övervaka då dessa bör ingå i den sedvanliga omvärldsbevakningen. Tendenser kan sägas vara svaga signaler så kallade "early warnings" som är viktiga att fånga upp.

Drivkrafter & Motivation

Drivkraft är det som skapar rörelse eller förändring. Drivkrafter kan förklara trender. Drivkraft brukar syfta på det som förändrar och medför händelseutveckling inom en organisation eller samhället i stort. Ordet drivkraft brukar användas synonymt med ordet motivation.

Motivation har sina rötter inom psykologin och här avses de psykologiska kännetecken som väcker en individ till handling mot ett önskat, eller snarare medvetet avsett, mål. Således menar man att motivation lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar. Individer har enligt vissa teorier ett grundläggande behov av att minimera fysisk smärta och maximera njutning.

Vidare anses oftast att motivation är den avgörande faktorn vid sättandet och uppnåendet av mål. Viss forskning visar att individer kan påverka sina egna nivåer av motivation och självkontroll.

Kohlberg menar dock att endast tio procent går att hänföra till individens förmåga att påverka den egna motivationen på ett framgångsrikt sätt. Drivkrafter och motivation triggas till nittio procent av det vi kallar det undermedvetna/omedvetna. Vilket kan förklara varför individer inte är de rationella nyttomaximerande varelser som brukar förekomma i ekonomiska modeller.

Nytt företag

Till dig som står i begrepp att starta eget.

Har du gjort en omvärldsanalys och utarbetat en strategi? Hur ser marknaden ut för dina erbjudanden? Har du arbetat fram olika scenarier och gjort en konsekvensanalys beroende på utfall?

Gör en djuplodande omvärldsanalys och konsekvenskartläggning. Värdera risker och minimera osäkerhet. Du vet det där allmänt läskiga, genom att anlita Kohlberg – innan du sätter igång!

Från BI till Intelligent Business

Passa på att göra en genomgripande nulägesanalys tillsammans med Kohlberg, som har gedigen erfarenhet av både utredningar och analys.

Kohlbergs analyser leder till insikter som i sin tur leder till reella förändringar i strategi och verksamhetsplanering. Själva utförandet? Ja, det står du, dina kollegor och dina medarbetare för!

Intelligent Business följer på hard core BI.

Strategiskt bollplank

Ring telelinjen för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor och affärsutveckling, m.m.:

Ring 0900 - 104 00 30

Linjen är öppen vardagar 08.00 - 17.00.
Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min, exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.