Affärsutveckling

Starta företag

En affärsidé – utmärkt, bra eller mindre bra – är ett frö som planteras, gror och får växtkraft genom riktad och avsiktlig affärsutveckling.

I samband med start av nya företag talas det i regel om affärsutveckling. Det är inte så konstigt eftersom entrepreneuriell affärsutveckling berör vision, mål och strategi. En klar strategi bygger på att det finns en realiserbar affärsidé som leder till att man kan skapa och utveckla relationer med kunder och olika intressenter.

Har fröet, affärsidén, fått bästa jordmån, vatten, solljus och vind som svalkar då det behövs? Rensar du bort ogräs som kväver livskraften, så att din verksamhet får möjlighet att gro och växa ...

Är din affärsidé i själva verket att likna vid en livskraftig snabbväxande art. En sort som på sikt kan leda till kostnadsledarskap på din marknad, med en absolut lägsta-pris-garanti.

Har idén möjligtvis mer karaktären av ett ursprungsförädlat kulturarvsfrö, för en ekologiskt hållbar odling – med långsiktigt tänkande för att ta vara på jordens resurser – nu och för framtiden.

Kanske handlar det om en särskilt unik sort som är särskilt värd att odla. En exklusiv art som är svår, eller rent av omöjlig, att finna på marknaden. En sort som möjliggör en differentieringsstrategi med prispremium, som innebär att du helt enkelt kan ta ut ett högre pris eftersom du agerar i en alldeles egen marknadsnisch.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen, som bland annat innehåller följande:

  • Nulägesanalys
  • Vision, målbilder och mål
  • Strategi
  • Budget & resursallokering
  • Operationella planer

Proaktiv eller reaktiv affärsutveckling

Då företag står inför olika utmaningar som kriser inom eller utom verksamheten eller vid strategiska förnyelseprocesser är affärsutveckling A och O.

Affärsutveckling innebär även utveckling av en redan existerande organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Många moderna, eller ska vi säga tidsenliga, företag bedriver idag på ett proaktivt sätt en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Vi skulle kunna säga att "de tänker efter före" i stället för att reagera på marknadsförändringar med ett yrvaket "vad var det som hände?".

Som nämnts tidigare så berör affärsutveckling verksamhetens vision, mål, strategi. Även taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys inkluderas. Även för en existerande verksamhet bygger en klar strategi på att det finns en realiserbar sund affärsidé. Fokus är på att fortsätta med utvecklingen av existerande kundrelationer och relationer till olika intressenter i verksamhetens omvärld. Vidare är det naturligtvis i högsta grad intressant att skapa relationer till nya kunder och eventuella partners.

Syftet med riktad, och då särskilt intentionell proaktiv affärsutveckling, är utveckling av den affärsdrivande verksamheten och dess processer.

Analysen som ligger till grund för affärsutvecklingen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektorienterad för att optimera utvecklingsprocesser för del eller olika delar av verksamheten. Här koncentreras arbetet bland annat till:

  1. Utveckling av strategi
  2. Kartläggning av processer och den operativa utvecklingsfasen
  3. Taktik för respektive process slås fast
  4. Ständigt återkommer en efterföljande analys
Kohlbergs definition av affärsutveckling inom entrepreneuriellt företagande är att den berör utveckling av vision, mål och strategi för ett långsiktigt, hållbart företagande med inriktning på CSR - Corporate Social Responsibility.

Affärsutveckling för verksamheter vars syfte är att "tjäna pengar på pengar" eller verksamheter som är styrda av den så kallade kvartalskapitalismen ryms inte inom ramen för sann entrepreneuriell anda.

Affärsutveckling
Planering och genomförande

Kohlberg_affärsutveckling_planera_genomför

Helena Kohlberg

Helena Kohlberg, foto

Nytt företag

Till dig som står i begrepp att starta eget.

Är din idé verkligen bärkraftig? Har du de egenskaper och den kunskap som behövs för att driva ett företag? Är ditt erbjudande unikt? Kommer du att kunna försörja dig på din affärsidé?

Testa din affärsidé tillsammans med Kohlberg innan du sätter igång!

Proaktiv förnyelseprocess

Utveckla på ett proaktivt sätt existerande kundrelationer och olika intressenter.

Passa på att göra en genomgripande nulägesanalys tillsammans med Kohlberg, som har gedigen erfarenhet av utredningar och analys av resulten från desamma.

Kohlbergs analyser leder till insikter som i sin tur leder till reella förändringar i strategi och verksamhetsplanering. Själva utförandet? Ja, det står du för!

Strategiskt bollplank

Ring rådgivningslinjen för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor och affärsutveckling, m.m.:

Ring 0900 - 104 00 30

Linjen är öppen vardagar 08.00 - 17.00.
Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min, exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.